Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
Надежный партнер бизнеса

МФО «Oskemen Atameken»

«Oskemen-Atameken» микроқаржы ұйымы» ЖШС (бұдан әрі — МҚҰ) Сізге 2021 жылғы 24 мамырдағы Заңмен 2021 жылғы 1 қазаннан бастап азаматтардың кредиттер бойынша мерзімі өткен берешегін реттеудің бірыңғай міндетті тәртібі енгізілгені туралы хабарлайды.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер туралы Заң) 36 - бабының «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-2-бабының (бұдан әрі-МФД туралы Заң) ережелері шеңберінде кредитор шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімі өткен кезде, бірақ ол жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 күннен кешіктірмей басталуы туралы Қарыз алушыны тиісті түрде хабардар етуге міндетті:

* хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткен берешектің мөлшерін көрсете отырып, шарт бойынша міндеттемені орындау бойынша мерзімін өткізіп алу және төлемдерді енгізу қажеттілігі туындаған кезде;

* қарыз алушы-жеке тұлғаның кредиторға жүгіну құқығы;

* қарыз алушының шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдарлары, берешекті өндіріп алу үшін кредитор қабылдайтын іс-шараларды және оларды жүргізу мерзімдерін міндетті түрде ашып көрсете отырып.

Қарыз алушы міндеттемені орындау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде кредиторға шарт талаптарын өзгерту туралы жазбаша өтінішпен, табыстың төмендеу себебін міндетті түрде көрсете отырып және растайтын құжаттарды қоса бере отырып жүгінуге құқылы.

МҚҰ 15 күнтізбелік күн ішінде қарыз алушыны тиісті түрде хабардар етеді:

1) шарт талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісу;

2) шарт талаптарын өзгерту жөніндегі өз ұсыныстарына;

3) осындай бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін көрсете отырып, шарттың талаптарын өзгертуден бас тартқан жағдайда жүзеге асырылады.

Шарт талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде қарыз алушы уәкілетті органға жүгінуге құқылы.

Қарыз алушы шарт талаптарына өзгерістер енгізу туралы өтінішпен жүгінуге құқылы:

* қарыз алушыны жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркеу;

* қарыз алушының әлеуметтік мәртебесінің өзгеруі, атап айтқанда ХӘОТ-қа жатқызу, сол сияқты орташа айлық табыстың төмендеуіне әсер еткен бірге тұратын жақын туысы, қарыз алушының жұбайы (зайыбы) ХӘОТ мәртебесін алу;

* қарыз алушының аурумен байланысты уақытша еңбекке жарамсыздығы (3 айдан астам);

* қарыз алушының бала күтімі бойынша демалысқа шығуы;

* қарыз алушыны мерзімді әскери қызметке шақыру;

* қарыз алушының жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) ауруына (әлеуметтік маңызы бар аурулар қатарынан) не қайтыс болуына байланысты отбасылық мән-жайлар;

* қарыз алушыға келтірілген мән-жайлар материалдық залал (ұрлық, өрт және т.б.).

Бұл тізбе толық болып табылмайды және қолданыстағы шарттарда шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкіндігіне әсер еткен жағдайға байланысты толықтырылуы мүмкін.

Қарыз алушы кредиторға ағымдағы қаржылық және әлеуметтік жағдайы туралы ақпарат беруге, шарт бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндік беретін кірістердің азаю не болмау фактісін құжаттармен растауға тиіс.

 

Сұрақтар туындаған жағдайда ШҚО, Өскемен қ., әуезов даңғылы 26/1, 3-кеңсе немесе 8 (7232) 401-518, 8-778-158-6901, 1432 Call-орталығы (қоңырау шалу тегін) мекенжайына хабарласуыңызды сұраймыз.

ТОО «Микрофинансовая организация «Oskemen-Atameken» (далее — МФО) информирует вас о том, что Законом от 24 мая 2021 года с 1 октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам.

В рамках положений статьи 36 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» (далее - Закон о банках) статьи 9-2 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» (далее - Закон о МФД) кредитор при наличии просрочки исполнения обязательства по договору, но не позднее 20 календарных дней с даты ее наступления обязан уведомить надлежащим образом заемщика о:

 • возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору и необходимости внесения платежей, с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении;
 • праве заемщика - физического лица обратиться к кредитору;
 • последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору с обязательным раскрытием мероприятий, принимаемых кредитором для взыскания задолженности и сроков их проведения.

Заемщик вправе обратиться в течении 30 календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства к кредитору с письменным заявлением об изменении условий договора, с обязательным указанием причины снижения доходов и приложением подтверждающих документов.

МФО в течение 15 календарных дней надлежащим образом уведомляет заемщика о (об):

 1. согласии с предложенными изменениями в условия договора;
 2. своих предложениях по изменению условий договора;
 3. отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

При недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора, заемщик вправе обратиться в уполномоченный орган.

Заемщик вправе обратиться с заявлением о внесении изменений в условия договора:

 • регистрация заемщика в качестве безработного в органах занятости;
 • изменение социального статуса заемщика, а именно отнесение к CУCH, а равно получение статуса CУCH совместно проживающего близкого родственника, супруга (супруги) заемщика, повлиявшее на снижение среднемесячного дохода;
 • временная нетрудоспособность заемщика (более 3 месяцев), связанная с болезнью;
 • выход заемщика в отпуск по уходу за ребенком;
 • призыв заемщика на срочную военную службу;
 • семейные обстоятельства, связанные с болезнью (из числа социально значимых заболеваний) близких родственников, cyпpyгa (супруги) заемщика либо смертью;
 • обстоятельства, нанесюие заемщику материальный ущерб (кража, пожар, и т.д.).

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от ситуации, повлиявшей на возможность исполнять обязательства по договору на действующих условиях.

Заемщик должен предоставить кредитору информацию о текущем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, позволяющих исполнять обязательства по договору.

В случае возникновения вопросов просим обращаться в МФО «Oskemen-Atameken» по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 26/1, кабинет 3, либо по тел.: 8 (7232) 401-518, 8-778-158-6901, а также в call-центр по номеру 1432 (звонок бесплатный).

Дочерние организации

Партнеры